Akty prawne:

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 1082)

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 sierpnia 2017r. r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toki nauki (Dz. U. z 2017r.  poz. 1569)

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 kwietnia 2013r. w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno- wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim (Dz. U. z 2013r. poz. 529)

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. 2017r.  poz. 1635)

- Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym ( Tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 1309 )

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach ( Tekst jednolity Dz. U. z 2020r.  poz. 1280)

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. 2017 poz. 1616 z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno - pedagogicznych (Dz. U. 2017r.  poz. 1743)

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2013r. poz.199 z późn. zm.)

- Ustawa Prawo oświatowe  z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Tekst jednolity Dz.U. z 2020r. poz. 910 )

 

Do pobrania

 

BIP

EPuap

dzienniki ustaw

Monitor Polski