Zmiany do Statutu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Golubiu – Dobrzyniu - Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 4.2017 Rady Pedagogicznej z dnia 16.11.2017r.

 


 

TEKST JEDNOLITY UCHWALONY 25.04.2013r.

TEKST  JEDNOLITY

§  1.1. Nazwa poradni brzmi:  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w  Golubiu- Dobrzyniu.

2. Siedzibą poradni jest wydzielona część obiektu w Szkole Podstawowej Nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu ul. Żeromskiego 11.

3. Organem prowadzącym  Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną jest Powiat Golub-Dobrzyń.

4. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Golubiu – Dobrzyniu jest jednostką budżetową, która prowadzi gospodarkę finansową wg zasad określonych w ustawie z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z 2005 roku).

§  2.1. Teren działania poradni obejmuje: Miasto i Gminę Golub-

Dobrzyń, Miasto i Gminę Kowalewo Pomorskie, Gminę Ciechocin,

Gminę Radomin i Gminę Zbójno.

2. Poradnia udziela pomocy dzieciom i młodzieży, rodzicom i   nauczycielom z przedszkoli, szkół lub placówek mających siedzibę na terenie działania poradni.

3. W przypadku dzieci i młodzieży oraz rodziców dzieci nieuczęszczających do przedszkola, szkoły lub placówki pomocy udziela poradnia właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.

4. Na podstawie porozumienia zawartego między organami prowadzącymi poradnie, poradnia może udzielać pomocy dzieciom i młodzieży, rodzicom i nauczycielom z przedszkoli, szkół i placówek mniemających siedziby na terenie działania poradni oraz niezamieszkałym na terenie działania poradni dzieciom i rodzicom dzieci nieuczęszczających do przedszkola, szkoły lub placówki.

§ 3.1. Publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym publiczne poradnie specjalistyczne, zwane dalej „poradniami”, udzielają  dzieciom, od momentu urodzenia i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, udzielają rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży, a także wspomagają przedszkola, szkoły i placówki w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

2. Korzystanie z pomocy udzielanej przez poradnie jest dobrowolne i nieodpłatne.

§   4. Do zadań poradni należy:

1)   diagnozowanie dzieci i młodzieży;

2)   udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

3)   realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych;

4)   organizowanie i prowadzenie wspomagań przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Pełna treść statutu dostepna jest tutaj...

 

Do pobrania

 

BIP

EPuap

dzienniki ustaw

Monitor Polski