Zgodnie z art. 13 ust. 1i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych- RODO)-"Rozporządzenie",

Informuje, że

1. Administratorem Pani/Pana danych jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna reprezentowana przez Dyrektora z siedzibą w Golubiu-Dobrzyniu przy ul. Żeromskiego 11 (kod pocztowy: 87-400), tel.: 56 683 26 63, adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

2. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na podstawie art. 6 ust.1 litera c Rozporządzenia, w związku z diagnozą, terapią, profilaktyką, doradztwem zawodowym, orzecznictwem, opiniowaniem, poradnictwem oraz konsultacje dzieci i młodzieży uczącej się z powiatu golubsko-dobrzyńskiego na podstawie na podstawie: Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty z późn. zm. (jednolity tekst), ustawy - Karta Nauczyciela, Ustawy z dnia 14 grudnia2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 poz.59),Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 poz. 60) i aktów wykonawczych do tych ustaw oraz na podstawie art. 9 ust. 2 lit g Rozporządzenia.

3. Podanie danych jest wymogiem ustawowym i niezbędnym w celu realizacji pomocy pedagogiczno-psychologicznej, nie podanie danych może skutkować odmową udzielanej pomocy.

4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

5. Ma Pan/Pani prawo złożenia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

6. Dane mogą udostępniane przez Administratora danych podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa.

7. Został wyznaczony Inspektor ochrony danych, z którym można kontaktować się poprzez adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ,

8. Pana/Pani dane od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych- kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów powiatu i starostw powiatowych , stosownie do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację, dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.

9. Administrator danych nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

10. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób automatyczny.

 

Do pobrania

 

BIP

EPuap

dzienniki ustaw

Monitor Polski