Deklaracja dostępności

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Golubiu-Dobrzyniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Golubiu-Dobrzyniu.

Data publikacji strony internetowej: 2011-12-07. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-13.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z zastrzeżeniem art. 3 ust. 2 ustawy z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:
1. mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
- pochodzą z różnych źródeł,
- są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,
- opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
- posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji – np. pliki udostępniane są dla programistów i opisują schemat dokumentów,
- opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
2. niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Golubiu-Dobrzyniu otrzymuje te materiały od podmiotów zewnętrznych nie związanych ustawą o dostępności cyfrowej.
3. z uwagi na ograniczenia systemowe w serwisie nie jest przez redaktorów stosowany znacznik lang.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2019-12-02. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Monika Gutowska, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 56 683 26 63 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Żeromskiego 11, 87-400 Golub-Dobrzyń. Poradnia jest przystosowana do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się.

Obiekt usytuowany jest w skrzydle budynku Zespołu Szkół Miejskich w Golubiu-Dobrzyniu przy ul. Żeromskiego 11, w sąsiedztwie Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Ks. F. K. Malinowskiego.

Do Poradni można dojechać korzystając z własnego bądź publicznego środka komunikacji – przystanek autobusowy usytuowany jest obok budynku, w którym mieści się Poradnia (przy ul. Żeromskiego). Ponadto nieopodal znajduje się PKS. Najłatwiej do wejścia do budynku dotrzeć korzystając z chodnika znajdującego się obok budynku Zespołu Szkół Miejskich prowadzącego wprost do Poradni.

Nie jest on wyposażony w ścieżki naprowadzające dla osób niewidomych/słabowidzących. Przed Poradnią nie funkcjonuje parking, który byłby przeznaczony dla interesantów. Wejście do budynku z poziomu gruntu odbywa się z pośrednictwem schodów wyposażonych w barierkę, by zapewnić maksymalne bezpieczeństwo osób z nich korzystających. Po lewej stronie schodów prowadzących do wejścia głównego znajduje się podjazd dla osób z niepełnosprawnością ruchową wyposażony w poręcz.

Wszystkie pomieszczenia Poradni znajdują się na parterze w związku z czym dostęp do nich przez osoby niepełnosprawne nie stanowi problemu. Drzwi wejściowe do Poradni są przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego. Istnieje możliwość zapewnienia asysty przez pracowników Poradni przy wejściu po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu tej kwestii – tel. +48 (56) 683 26 63. Po wejściu do Poradni, znajdujemy się w korytarzu głównym, gdzie tuż przy drzwiach wejściowych po prawej stronie znajduje się Sekretariat, dzięki czemu interesanci od samego wejścia mogą zaczerpnąć informacji jak poruszać się po budynku oraz niezbędnych do załatwienia sprawy. Z korytarza głównego kierując się dalej prosto przechodzimy do drugiej części korytarza, gdzie rozmieszczone są poszczególne gabinety. Cały korytarz, jak i poszczególne pomieszczenia, dostosowane są do osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

W Poradni nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, natomiast informacje o poszczególnych gabinetach zostały wyraźnie nadrukowane na kontrastowych tłach, dzięki czemu osoby słabowidzące mogą samodzielnie uzyskać niezbędne informacje. Poradnia nie jest wyposażony w windę. Toaleta, znajdująca się w obiekcie, jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Do Poradni i wszystkich jej pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W Poradni istnieje możliwość załatwienia sprawy przez osoby z niepełnosprawnością słuchową i wzrokową. Osoby wymagające pomocy tłumacza powinny zgłosić taką potrzebę w Sekretariacie ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się w terminie co najmniej na 5 dni roboczych przed tym zdarzeniem. Informujemy, że osoby niesłyszące mogą również kontaktować się z Poradnią poprzez przesłanie: • wiadomości e-mail pod adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. •wiadomości poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą na platformie ePUAP.

 

Do pobrania

 

BIP

EPuap

dzienniki ustaw

Monitor Polski