OPINIE I ORZECZENIA

PORADNIA WYDAJE OPINIE W SPRAWACH :

1. O potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
2. Wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej oraz odroczenia rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego,
3. Pozostawienia ucznia klas I-III szkoły podstawowej na drugi rok w tej samej klasie,
4. Dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom,
5. Zwolnienie ucznia z wadą słuchu lub głęboką dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka obcego,
6. Udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki,
7. Przyjęcia ucznia gimnazjum do oddziału przysposabiającego do pracy, 
8. Dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom,
9. Przystąpienia ucznia lub absolwenta ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się odpowiednio do sprawdzianu, egzaminu w gimnazjum, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w warunkach i w formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych ucznia lub absolwenta,
10. Objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu, szkole lub placówce,
11. Udzielenia zezwolenia na zatrudnienie młodocianego w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy lub nauki zawodu,
12. Braku przeciwwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych,
13. Promowania ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego,
14. Gotowości szkolnej dziecka spełniającego obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem albo oddziałem przedszkolnym,
15.
innych, określonych w odrębnych przepisach.

PORADNIA ORZEKA W SPRAWACH :

1. Kształcenia specjalnego dzieci i młodzieży z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, wymagającymi stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, w tym o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim,
2. Nauczania indywidualnego dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.
Orzeczenie rozpatruje się na pisemny wniosek o wydanie orzeczenia rodziców (prawnych opiekunów) dziecka.


Orzeczenia wydaje Zespół Orzekający, w którego skład wchodzą :
1. Dyrektor PP-P jako przewodniczący
2. Członkowie - psycholog, pedagog i lekarz


W posiedzeniu Zespołu Orzekającego mają prawo uczestniczyć rodzice lub prawni opiekunowie dziecka. Przewodniczący Zespołu Orzekającego zawiadamia rodziców lub prawnych opiekunów dziecka o dacie i godzinie posiedzenia Zespołu.

 

Do pobrania

 

BIP

EPuap

dzienniki ustaw

Monitor Polski