Uprzejmie informujemy, że wszystkie druki, formularze i wnioski w aktualnych wersjach zawsze dostępne są na naszej stronie BIP pod adresem:

https://www.bip.golub-dobrzyn.com.pl/693,druki-i-formularze-do-pobrania

Ogólna klauzula informacyjna RODO

1. Opinia o dziecku w wieku przedszkolnym.

2. Opinia o uczniu kl. I-III kierowanym na badanie z powodu trudności dydaktycznych.

3. Opinia o uczniu kl. IV-VIII, PGim., PPodst. kierowanym na badanie z powodu trudności dydaktycznych.

4. Opinia o uczniu zgłoszonym na badanie pod kątem specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu.

5. Wniosek o przeprowadzenie diagnozy i wskazanie sposobu rozwiązania problemu ucznia.

6. ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE celem wydania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

7. ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE O STANIE ZDROWIA DZIECKA LUB UCZNIA celem wydania orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania.

8. INFORMACJA PRZEDSZKOLA LUB SZKOŁY o dziecku lub uczniu ubiegającym się o wydanie orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania.

9. ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE o stanie zdrowia dziecka lub ucznia celem objęcia zindywidualizowaną ścieżką kształcenia.

10. INFORMACJA PRZEDSZKOLA LUB SZKOŁY dotycząca objęcia zindywidualizowaną ścieżką kształcenia.

11. ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE MEDYCYNY PRACY dla potrzeb Zespołu Orzekającego działającego w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Golubiu-Dobrzyniu.

12. ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE - OKULISTYCZNE o stanie zdrowia dziecka lub ucznia dla potrzeb Zespołu Orzekającego działającego w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Golubiu-Dobrzyniu.

13. Wniosek o zapewnienie dostępności

 

Do pobrania

 

BIP

EPuap

dzienniki ustaw

Monitor Polski